ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2566


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว 

3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.00 น. ถึง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 16.30 น.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

รหัสนักเรียน   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
รหัสผ่าน   :  สอบถามจากครูที่ปรึกษา

ตัวอย่าง :

ชื่อ   :  เด็กชายอดิศักดิ์  เด็กดีไทย
รหัสนักเรียน :  01234 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : AB34
 (รหัสผ่านสอบถามจากครูที่ปรึกษา)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. กรณีลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อครูนฤชัย จ่างศรี ที่ห้อง e-Sport

5. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียน ในชุมนุมที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร