ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดระบบรับลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น.  ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.30 น.

กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2/2566


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว 

3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ถึง วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.30 น.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

รหัสนักเรียน   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
รหัสผ่าน   :  วัน เดือน ปีเกิด 8 หลัก

ตัวอย่าง :

ชื่อ   :  เด็กชายอดิศักดิ์  เด็กดีไทย
รหัสนักเรียน :  01234 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : 09032551
 (เช่น เกิดวันที่ 9 มีนาคม 2551) กรณีเป็นนักเรียนใหม่ ยังไม่แจ้งข้อมูลให้กับระบบชุมนุม ให้ใส่รหัสผ่านเป็น 11111111

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. กรณีลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อ -

5. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียน ในชุมนุมที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร